Văn hóa doanh nghiệp

1. Giá trị quan

Quan niệm kinh doanh:                         Nhân ái, niềm tin, quyết tâm
Tinh thần làm việc:                                 Hòa nhập, trách nhiệm, tiến bộ.

Định hướng phát triển của công ty:   Dài lâu - ổn định - phát triển - kỹ thuật - quốc tế.

Đặc trưng văn hóa doanh nghiệp:      Làm việc chuyên cần
                                                                    Tinh thần trách nhiệm
                                                                     Đoàn kết hợp tác và chia sẻ
                                                                     Biết cho để nhận nhiều hơn

Tính cạnh tranh cốt lõi của công tyTốc độ - phẩm chất - kỹ thuật - linh hoạt - giá thành.

2. Hoạt động văn thể mỹ

Để làm phong phú đời sống văn hoá nhân viên, thúc đẩy giao lưu giữa các đơn vị, phát triển tinh thần đồng đội, nâng cao ý thức làm việc và rèn luyện sức khỏe bản thân. Hàng năm Công ty thường tổ chức các họat động giải trí quan tâm đến đời sống công nhân viên như : Đại hội đoàn kết cuối năm, thi văn nghệ, thi đấu bóng đá, bóng rổ…… 

 NỮ CÔNG NHÂN VIÊN DUYÊN DÁNG

Giá trị quan