Thân thiện môi trường

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Từ khi mới bắt đầu hoạt động vào năm 2007, công ty đã đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải cho hai khu nhà xưởng Quế Võ (B15) và Đồng Vàng (E05) với công suất 2.300 ...