PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

A, FOXCONN xử lý nước thải như thế nào ?

Nước thải: Tập đoàn KHKT Hồng Hải hiện chưa phát sinh nước thải công nghiệp mà chỉ có nước thải sinh hoạt.

Từ khi mới bắt đầu hoạt động vào năm 2007, công ty đã đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải cho hai khu nhà xưởng Quế Võ (B15) và Đồng Vàng (E05) với công suất 2.300 m³/ngày và đêm, nhằm đảm bảo việc xử  lý nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt và sản xuất đạt tiêu chuẩn thải QCVN 40:2011/BTNMT.

6
 

Ngoài ra, công ty cũng thành lập phòng Công vụ Việt Nam (CVVN) để nâng cao hiệu quả và thực hiện duy trì công tác vận hành trạm xử lý nước thải 24/24, đồng thời định kỳ 6tháng/1lần phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường Bắc Giang lấy mẫu nước thải sau xử lý để đánh giá.

Phòng VN-EHS cũng phối hợp quản lý bằng việc lập các checklist kiểm tra và định kỳ thứ 3 hàng tuần đi kiểm tra các mối nguy tiềm ẩn, cũng như giám sát công tác vận hành Trạm, đồng thời yêu cầu update cải thiện.

VN-EHS liên hệ ký hợp đồng với các trung tâm kiểm nghiệm để lấy mẫu và xét nghiệm nước thải sau xử lý để phân tích. 

Xin phê duyệt cấp giấy phép xả thải. 

B, FOXCONN xử lý rác thải như thế nào ?

Với rác thải sinh hoạt thông thường: sử dụng thùng rác ba ngăn để phân loại rác thải (bao gồm thùng đựng rác thải sinh hoạt, thùng đựng giấy và thùng nhựa). Hàng ngày lao công sẽ tiến hành phân loại và thu gom rác, sau đó tiến hành vận chuyển rác vào khu xử lý rác thải sinh hoạt và liên lạc với công ty xử lý rác thải để cân rác và đem đi xử lý.

Chất thải công nghiệp (bao gồm chất thải nguy hại (CTNH) và chất thải thông thường CTTT):

  • Bộ phận VN-EHS có trách nhiệm giám sát kiểm tra và quản lý kho CTNH.
  • Thực hiện ký kết hợp đồng 3 bên về quản lý và xử lý CTNH theo đúng quy định.
  • Sau khi xử lý CTNH, lập chứng từ 9 liên để quản lý.
  • Định kỳ kiểm tra và báo cáo cơ quan nhà nước về tình hình quản lý CTNH của công ty.
  • Lập sổ đăng ký Chủ nguồn thải. 
8
 

C, Phong trào trồng cây xanh giảm lượng khí thải trong nhà máy:

Ngày 29/03/2013 toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Tập đoàn KHKT tại Việt  Nam  hưởng ứng họat công ích “Trồng cây xanh giảm lượng khí thải” 
9
 

Các bài viết khác