Đăng ký

- Mật khẩu phải tối thiểu 6 ký tự bao gồm cả số và chữ.

- Mật khẩu không nên bao gồm thông tin công ty hoặc thông tin cá nhân.

- Email phải nhập chính xác để kích hoạt tài khoản.

Điều khoản đăng ký

Bằng việc cung cấp thông tin của mình và nhấp nút "Tôi đồng ý" dưới đây, Ứng viên cho phép FOXCONN thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích Tuyển dụng trên cơ sở nội dung của điều khoản này.

Tập đoàn Hồng Hải là một tổ chức toàn cầu với nhiều chi nhánh trên toàn thế giới; Vì vậy, có thể dữ liệu của Ứng viên cần được sử dụng trong nội bộ Tập đoàn. Điều đó có nghĩa là dữ liệu của Ứng viên được chuyển và xử lý tự động bởi nhiều thành viên thuộc Tập đoàn cũng như có thể được truyền tải tới nhiều máy chủ bên ngoài quốc gia mà Ứng viên đã đăng ký thông tin.

Bằng việc cung cấp thông tin của mình và nhấp nút "Tôi đồng ý" dưới đây, Ứng viên cho phép FOXCONN thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích Tuyển dụng trên cơ sở nội dung của điều khoản này.

Tập đoàn Hồng Hải là một tổ chức toàn cầu với nhiều chi nhánh trên toàn thế giới; Vì vậy, có thể dữ liệu của Ứng viên cần được sử dụng trong nội bộ Tập đoàn. Điều đó có nghĩa là dữ liệu của Ứng viên được chuyển và xử lý tự động bởi nhiều thành viên thuộc Tập đoàn cũng như có thể được truyền tải tới nhiều máy chủ bên ngoài quốc gia mà Ứng viên đã đăng ký thông tin.