Giá trị quan

GIÁ TRỊ QUAN
Quan niệm kinh doanh: Nhân ái, niềm tin, quyết tâm. Tinh thần làm việc: Hòa nhập, trách nhiệm, tiến bộ.