Giá trị quan

Quan niệm kinh doanh:                         Nhân ái, niềm tin, quyết tâm
Tinh thần làm việc:                                 Hòa nhập, trách nhiệm, tiến bộ.

Định hướng phát triển của công ty:   Dài lâu - ổn định - phát triển - kỹ thuật - quốc tế.

Đặc trưng văn hóa doanh nghiệp:      Làm việc chuyên cần
                                                                    Tinh thần trách nhiệm
                                                                     Đoàn kết hợp tác và chia sẻ
                                                                     Biết cho để nhận nhiều hơn

Tính cạnh tranh cốt lõi của công tyTốc độ - phẩm chất - kỹ thuật - linh hoạt - giá thành.