GIÁ TRỊ QUAN

1_2

 

Quan niệm kinh doanh: Nhân ái, niềm tin, quyết tâm

Tinh thần làm việc: Hòa nhập, trách nhiệm, tiến bộ.

Định hướng phát triển của công ty:

- Dài lâu - ổn định - phát triển - kỹ thuật - quốc tế.

- Đặc trưng văn hóa doanh nghiệp:

- Làm việc chuyên cần

- Tinh thần trách nhiệm

- Đoàn kết hợp tác và chia sẻ

- Biết cho để nhận nhiều hơn

Tính cạnh tranh cốt lõi của công ty: Tốc độ - Phẩm chất - Kỹ thuật - Linh hoạt - Giá thành.